Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Đào Ngọc Hùng (lần đầu) Đăng ngày 29-01-2021 09:07
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Xuân Hoàng (lần đầu) Đăng ngày 29-12-2020 10:36
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Đặng Văn Đoàn và Lê Thị Liên (lần đầu) Đăng ngày 29-12-2020 10:36
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Sơn Tường (lần hai) Đăng ngày 29-12-2020 10:25
  • Kết quả quyết khiếu nại của công dân Đỗ Đình Dũ Đăng ngày 25-12-2020 10:32
  • Kết quả quyết khiếu nại của công dân Trần Thị Thanh Đăng ngày 25-12-2020 10:31
  • Giải quyết thấu tình, đạt lý nguyện vọng của công dân Đăng ngày 03-12-2020 13:30
  • Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp, giải quyết kiến nghị của công dân Đăng ngày 20-11-2020 01:24
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hà Thị Tư Đăng ngày 02-07-2020 09:27
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Hậu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, và bà Ngô Thị Thùy Dương Đăng ngày 02-06-2020 00:56