Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)
Đăng ngày 03-04-2024 14:27, Lượt xem: 135

"Cần tập trung phát triển đội ngũ trí thức thành phố vào những lĩnh vực then chốt, trọng yếu và lĩnh vực mới theo định hướng phát triển thành phố; trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, cũng như thực hiện các chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đến công tác và làm việc tại thành phố," Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (trực tuyến) toàn thành phố quán triệt và triển khai các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và các văn bản mới của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy diễn ra sáng 3-4.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng và phát triển bền vững.

Do đó, bên cạnh khuyến khích các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở nghiên cứu trên địa bàn thành phố liên kết, hợp tác với các cơ sở tiên tiến trong nước và trên thế giới... cần trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, nhất là về chính sách tuyển dụng, tiền lương và môi trường làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu

Cùng với đó, triển khai cơ chế phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao đạo đức, trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, trong văn hóa, văn học, nghệ thuật. Tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ trí thức thành phố tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển thành phố.

Đặc biệt, thành phố tập trung vận hành có hiệu quả Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), nhất là khâu thu hút, đào tạo và đãi ngộ nhân tài, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức; làm tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối giữa các ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi về triển khai Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, mỗi năm giải quyết việc làm từ 32.000 đến 35.000 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, trong đó tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 66%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 65% và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 45%. Tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt 60%.

Đồng thời, 100% hộ gia đình chăm sóc trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố được hưởng trợ cấp xã hội; phấn đấu 100% trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng; bảo đảm mức sống tối thiểu cho người có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không còn sức lao động.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, song song với phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động... thành phố tập trung đẩy mạnh đào tạo ngành nghề phù hợp cho lực lượng lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, tham gia các cam kết về tiêu chuẩn lao động, quan hệ lao động, việc làm và an sinh xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố. Khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên cho thực hiện chính sách xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật của các nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cho chính sách xã hội. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ hướng tới việc làm bền vững, nâng cao năng suất lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cường phát biểu

Cụ thể, xây dựng và triển khai Đề án phát triển Đà Nẵng thành Trung tâm y tế chuyên sâu và Đề án y tế thông minh theo tỉnh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thúc đẩy việc thành lập các bệnh viện, trung tâm chuyên khoa sâu ứng dụng kỹ thuật cao; phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, đẩy mạnh mô hình kết hợp giữa du lịch và khám, chữa bệnh tại thành phố.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đối với các chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII), các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể, về chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia. Đối với chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, cần gắn với việc nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các chính sách nhân văn, riêng có của thành phố.

Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khát vọng phát triển thành phố, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, nhất là trong công tác triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm… giữ vững hình ảnh thành phố đáng sống đối với Nhân dân thành phố và đáng đến đối với bạn bè, khách du lịch quốc tế.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu

"Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu phát triển của thành phố, nhất là tập trung phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các chính sách vượt trội của thành phố đối với người có công với cách mạng, các đối tượng cần được bảo trợ xã hội như: Trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi… và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội. Các địa phương chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong, xin ăn biến tướng có chiều hướng ngày càng tăng," Bí thư Thành ủy lưu ý.

Đối với kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, về nội dung này, năm 2022, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan bám sát triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và phát huy các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm); nâng cao trình độ và đào tạo nghề cho nông dân thành phố.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế, việc Bộ Chính trị ban hành các Quy định này là một bước tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng bộ các quy định của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước.

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác