Gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường theo hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng
Đăng ngày 16-11-2023 14:09, Lượt xem: 29

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợ với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình UBND cấp tỉnh ban hành hàng năm. Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì UBND cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.

Theo đó, Sở Tài chính thực hiện thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường theo hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng (xác định giá đất theo hệ số sử dụng đất từ 03 lần đến 16 lần) của các tuyến đường ven biển (Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp) để làm cơ sở xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng với hệ số sử dụng đất theo quy định.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty gửi Báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất nêu trên. Báo giá dự toán chi phí phỉa có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 20/11/2023.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để trao đổi.

Sở Tài chính  gửi các Công ty thẩm định giá có quan tâm tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác