Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2023
Đăng ngày 22-10-2023 17:00, Lượt xem: 107

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2023 như sau:

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục I);

- Bản mô tả sáng kiến (theo mẫu quy định tại Phụ lục II);

- Bản sao Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở nơi sáng kiến được công nhận;

- Bản sao Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở;

- Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp dụng, khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội của sáng kiến (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

2. Cách thức nộp hồ sơ Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ theo một trong các hình thức sau:

a) Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn.

b) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 12 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Gửi qua đường bưu điện: Hồ sơ gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Lưu ý: Các cơ quan nhà nước nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01 đến ngày 30/11/2023.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại: 0236.3887429/0944966899.

(Xem nội dung tại file đính kèm)

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác