Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2023
Đăng ngày 03-10-2023 15:23, Lượt xem: 88

Ngày 29-9, UBND thành phố có văn bản số 5333/UBND-KSTT về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND phố giao các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ 12 nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2023.

Đồng thời, các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, phường, xã thực hiện việc rà soát và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính định kỳ hàng tháng (triển khai theo Công văn số 3964/UBND-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố), gửi Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác