Tập trung chỉ đạo ưu tiên cho tăng trưởng
Đăng ngày 28-09-2023 14:50, Lượt xem: 46

UBND thành phố ban hành công văn số 5085/UBND-TH ngày 20-9-2023 giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và xử lý công việc theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo ưu tiên cho tăng trưởng, nhất là 3 động lực: tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương. Nắm chắc tình hình để kịp thời phản ứng chính sách hiệu quả trước các tình huống phát sinh. Thường xuyên theo dõi, lắng nghe, đánh giá về tác động của chính sách trên tinh thần cầu thị, kịp thời có giải pháp phù hợp đối với các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị, địa phương có liên quan chủ động tháo gỡ theo thẩm quyền và tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2023; dự thảo văn bản của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện có nhiệm vụ thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp bảo đảm sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên cho năm học 2023 - 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2023.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tháng theo chỉ đạo tại văn bản số 6745/VPCP-CN ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

UBND thành phố cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan chủ động triển khai thực hiện và báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Trong đó lưu ý, tực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; giải quyết triệt để vướng mắc trong hoạt động mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư y tế; thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Đảm bảo đủ vaccine cho các loại dịch bệnh, nhất là đối với trẻ em.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt cung cấp mã Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để phục vụ thực hiện dịch vụ công liên thông. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để đồng bộ lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, kể cả kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác