Triển khai kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Đăng ngày 22-03-2023 18:06, Lượt xem: 388

Nhằm đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của thành phố năm 2022 theo các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, ngày 17-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 65 /KH-UBND về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo các nội dung theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá do Thanh tra Chính phủ ban hành; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra thành phố và UBND các quận, huyện; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn.

UBND thành phố thành lập Tổ công tác đánh giá PCTN (Tổ công tác) để triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá do Thanh tra thành phố làm thường trực Tổ công tác và thành viên của các cơ quan do Thanh tra thành phố đề xuất.

Về hoạt động đánh giá công tác PCTN, trên cơ sở Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, Tổ Công tác biên soạn, hoàn thiện lại thành Đề cương chi tiết gửi các địa phương, đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá và cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh. Tổ công tác lập Hồ sơ đánh giá, rà soát lại các Báo cáo tự đánh giá và hồ sơ, tài liệu do các địa phương, đơn vị thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Tổ Công tác yêu cầu các địa phương, đơn vị điều chỉnh báo cáo và cung cấp bổ sung các hồ sơ, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ đánh giá.

Trên cơ sở Báo cáo tự đánh giá và hồ sơ tài liệu chứng minh của các địa phương, đơn vị, Tổ công tác tổng hợp và xây dựng Báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2022 của UBND thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt và gửi kết quả đánh giá về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/5/2023.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố là thường trực Tổ Công tác, có trách nhiệm đề xuất thành viên Tổ Công tác và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, hoàn thiện các tài liệu và phụ lục đánh giá công tác PCTN năm 2022 (sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022); triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022; đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi, giải trình với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương không thực hiện đầy đủ các nội dung và thời hạn quy định (được nêu cụ thể trong văn bản triển khai việc đánh giá của Tổ Tông tác), làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá công tác PCTN của UBND thành phố, Tổ công tác có trách nhiệm thống kê, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của Tổ công tác thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, lập Hồ sơ đánh giá, xây dựng Báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2022 của địa phương, đơn vị mình và gửi về Thanh tra thành phố đảm bảo thời gian quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các Hội, đoàn thể cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đánh giá công tác PCTN năm 2022 (sau khi có văn bản triển khai việc đánh giá của Thanh tra thành phố).

Các cơ quan: Ban Nội chính Thành ủy, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đánh giá công tác PCTN năm 2022 (sau khi có văn bản triển khai việc đánh giá của Tổ công tác).

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác