Triển khai Thông tư 41/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương
Đăng ngày 02-02-2023 17:03, Lượt xem: 24

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 185/VP-KT về việc triển khai Thông tư 41/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 41/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2023.

Cụ thể, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ của Phụ lục II tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 11/2020/TT-BCT như sau:

Thứ nhất, thay thế cụm từ “hoặc kéo từ sợ filament nhân tạo” bằng cụm từ “hoặc đùn thành sợ filament nhân tạo” tại cột thứ 3 – Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5309 đến 5311.

Thứ hai, bỏ ghi chú (footnote) số 3 tại cột thứ 3 công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5907 như sau: “Dệt vải nhuộm hoặc phủ xơ vụn… với điều kiện trị giá của vải chưa in được sử dụng không vượt quá 47,5% giá xuất xưởng của sản phẩm”.

Thứ ba, thay thế cụm từ “… ngòi bút và bí ngòi cùng Phân nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng” bằng cụm từ "… ngòi bút và bi ngòi cùng Nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng” tại cột thứ 3 – Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 9608.

Chi tiết nội dung Thông tư 41/2022/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các tổ chức, đơn vị biết và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác