Nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
Đăng ngày 08-07-2022 09:54, Lượt xem: 766

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, vai trò, vị trí của ngành Địa chất, công nghiệp khai khoáng và Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố, ngày 30-6, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị phải được tiến hành nghiêm túc. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

Kế hoạch số 67-KH/TU nêu rõ nội dung, yêu cầu học tập, quán triệt. Trong đó, phải xác định những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW tại địa phương, đơn vị theo các nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã nêu, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; xác định rõ tiến độ, phân công trách nhiệm nhằm cụ thể hóa 04 quan điểm chỉ đạo về Chiến lược địa chất, khoáng sản và công ngh khai khoáng, tập trung vào những điểm mới, những quan điểm có tính đột phá.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW trong tháng 7-2022. Tùy theo điều kiện cụ thể của thành phố để tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt phù hợp về hình thức, thành phần và lồng ghép với việc triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Thành ủy.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, xây dựng và ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Một số nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai, thực hiện: Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào nội dung của Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Triển khai thực hiện và áp dụng hiệu quả hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Tổng kết, đánh giá đầy đủ việc thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung về công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Nghiên cứu, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý địa chất, khoáng sản từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thống nhất hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Nghiên cứu cơ chế, đẩy nhanh việc chuyển đổi toàn diện công nghệ, thiết bị các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng quy mô nhỏ nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyền truyền trực quan trên địa bàn.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết ở địa phương, đơn vị. Chú trọng những nội dung cơ bản, những điểm đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể và tổng quát đã được xác định trong Nghị quyết phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị.

Các cơ quan báo, đài của thành phố tuyên truyền nội dung của Nghị quyết tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản; công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; chính sách, pháp luật về quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; vai trò, vị trí của ngành địa chất và công nghiệp khai khoáng; những nội dung chủ yếu và kết quả nổi bật của ngành địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng.

Căn cứ vào Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 46HD/BTGTW ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch này, cấp ủy các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan căn cứ nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 10-NQ/TW tham mưu chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, phối hợp với các cơ quan truyền nội dung Nghị quyết bằng hình thức phù hợp. Chủ trì, phối hợp với Ban cán sư đảng UBND thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW trên địa bàn thành phố trong tháng 7-2022; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất các nội dung văn bản mới của Trung ương, Thành ủy tổ chức quán triệt lồng ghép tại Hội nghị này.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, đề án lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Định kỳ, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực, địa bàn được phân công.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác