Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày 07-07-2022 17:48, Lượt xem: 302

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung tại Thông báo số 60/TB-TTPTQĐ (Xem chi tiết tại file kèm theo), nội dụng như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (được UBND thành phố Đà Nẵng giao quản lý, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất).

- Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ

1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá: (Kèm theo Phụ lục I)

2. Số lượng tài sản đấu giá: 02 khu đất

3. Chất lượng tài sản đấu giá

- Hiện trạng các lô đất: Đã giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ
thuật.

- Tài sản gắn liền trên các lô đất: Không có.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức trực tuyến.

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Phụ lục I)

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. 

5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá (nếu có).

(Kèm theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản tại Phụ lục II)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác