Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đăng ngày 15-06-2022 19:20

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3165/UBND-KSTT ngày 10-6-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt hiệu quả và đúng lộ trình quy định tại Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31-3-2022 của UBND thành phố về số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, các sở, ban, ngành có nhiệm vụ rà soát, chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị bảo đảm cho công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính như máy tính, máy scan, chứng thư số cá nhân cho Bộ phận một cửa. Đăng ký tài khoản công dân trên cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa và gửi về Văn phòng UBND thành phố để được phân quyền chức năng tạo lập tài khoản công dân.

Đồng thời, triển khai hướng dẫn, quán triệt nội dung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến các bộ phận chuyên môn để thực hiện việc số hóa theo đúng quy định. Khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị lập danh sách các thành phần hồ sơ đầu vào bắt buộc phải ký số gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (đơn vị vận hành Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố) để khai báo trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành tiến hành rà soát, chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính đặc thù của thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị (kể cả đơn vị trực thuộc) và thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã, cụ thể: tên gọi chuẩn xác, thống nhất theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật; xác định, phân loại các mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từng thủ tục hành chính theo các thời kỳ, giai đoạn; thời hạn lưu trữ của kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, xác định các thành phần hồ sơ phải số hóa bắt buộc theo quy định của pháp luật chuyên ngành, tổng hợp các thông tin dữ liệu theo pháp luật chuyên ngành cần số hóa; đề xuất triển khai số hóa theo nhu cầu để phục vụ nâng cấp, hoàn thiện kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính (kho dữ liệu cá nhân, tổ chức).

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng rà soát, bảo đảm hạng tầng mạng, hạ tầng máy chủ hoạt động ổn định, thông suốt; mở rộng băng thông bảo đảm việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được thông suốt và nhanh chóng. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nang tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố. Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký tài khoản công dần trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT