Nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần
Đăng ngày 15-06-2022 17:44, Lượt xem: 645

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 10-6-2022 triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, nội dung chính của Kế hoạch là tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022, kết hợp với triển khai, tuyên truyền Luật Người cao tuổi, Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, các văn bản chính sách liên quan đến người cao tuổi (NCT); biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT ở cơ sở.

Đồng thời, triển khai thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng đối với NCT từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố được quy định tại Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục rà soát nắm tình hình NCT, gia đình có NCT cỏ hoàn cảnh khó khăn và huy động nguồn lực để giúp đỡ họ cải thiện đời sống, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT như: vận động hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng NCT khó khăn chưa có chế độ bảo hiểm y tế; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe NCT; tổ chức các hoạt động khám, tư vấn miễn phí về sức khỏe cho NCT; tiếp tục chương trình “Mắt sáng cho NCT” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động; thực hiện Kế hoạch UBND thành phố về chăm sóc sức khỏe cho NCT đến năm 2030; xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng tại các xã, phường; tiếp tục triển khai xây dựng các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau do Dự án VIE071 tài trợ. Tổ chức các hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho NCT ở cơ sở.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội NCT thành phố triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với NCT tại các địa phương, trong đó có NCT từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố...; phối hợp rà soát, nắm tình hình NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa... để tham mưu, đề xuất hỗ trợ phù hợp.

Sở Y tế có nhiệm vụ tiếp tục triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2025 tại thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 3-6-2019 của UBND thành phố; đồng thời, rà soát, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi thành phố giai đoạn 2019-2025 cho phù hợp với Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030.

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe NCT theo quy định của Bộ Y tế; nâng cao chất lượng hoạt động các khoa lão và đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa cho nhân viên y tế. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tể phối hợp thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT (1-10) và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các khu dân cư và người dân. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các phường, xã rà soát, lập danh sách NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, NCT khuyết tật cần sự trợ giúp để tham mưu, đề xuất với chính quyen có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, giải quyết trợ cấp đầy đủ, kịp thời đối với NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết sổ 34/2021/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 của HĐND thành phố về thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tránh bỏ sót đối tượng; rà soát NCT từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố đủ điều kiện để giải quyết kịp thời hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng theo Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát, nắm tình hình NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, NCT khuyết tật và NCT bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Phối hợp với Hội NCT xã, phường tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6-2022), chúc thọ, mừng thọ cho NCT. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về NCT theo phân cấp; đổng thời, huy động các nguồn lực xã hội để chăm sóc NCT, nhất là NCT trong các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, NCT khuyết tật bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

UBND thành phố đề nghị Ban Đại diện Hội NCT thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp hội tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 34 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng tại các xã, phường; đồng thời nghiên cứu xây dựng Đề án huy động nguồn lực trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại các phường, xã còn lại sau khi Dự án VIE071 kết thúc vào năm 2023.

Hướng dẫn các cấp Hội NCT địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động câu lạc bộ để thu hút NCT tham gia, lưu ý, việc tổ chức phải phù hợp với quy định về phòng, chống dịch bệnh; vận động các nguồn lực, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên NCT là người có công, thân nhân người có công, NCT có hoàn cảnh khó khăn. Đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động theo quy định.

Mặt khác, phối hợp với Sở Y tế tiếp tục thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT”; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 23-3-2022 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội xã hội tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022 và đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên, hội viên tham gia huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa, lồng ghép trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tổ chức các hoạt động hô trợ khó khăn đột xuất, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, mua thẻ bảo hiểm y tế.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác