Tăng cường bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng
Đăng ngày 26-05-2022 13:28

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2523/UBND-KGVX ngày 10-5-2022 đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” theo Công văn số 1194/BTTTT-CATTT ngày 4-4-2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; giao nhiệm vụ thực hiện cho các đơn vị trực thuộc tham gia công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tại đơn vị cùng vào cuộc nhằm nâng cao nhận thức và từng bước trang bị kỹ năng số cho trẻ em trên địa bàn; tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ và trẻ em ngoài trường học nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm tham chiếu trách nhiệm, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương ngành dọc để triển khai tích cực các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 1-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025" theo hướng chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin đầu mối phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối của UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; cử cán bộ phụ trách công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và gửi thông tin báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu tại công văn số 1194/BTTTT-CATTT ngày 4-4-2022.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT