Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 19
Đăng ngày 16-05-2022 09:01

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động; Ủy quyền một số nội dung trong quản lý viên chức; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Ban hành giá sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 9-5 đến 13-5-2022.

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động

Ngày 9-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động. Thời gian ủy quyền tính từ ngày Quyết định có hiệu lực đến ngày 30-6-2026.

Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được cho người sử dụng lao động (trừ nhà thầu).

Phạm vi ủy quyền là đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và chấp. thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được cho người sử dụng lao động (trừ nhà thầu).

Phạm vi ủy quyền là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ngoài phạm vi ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ủy quyền một số nội dung trong quản lý viên chức

Ngày 9-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về Ủy quyền một số nội dung trong quản lý viên chức. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 31-12-2025.

Theo đó, thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ một số nội dung: Xem xét có ý kiến trước khi các đơn vị chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38 và từ 4,40 đến 0,78 (trừ viên chức giữ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố), chuyển đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc UBND thành phố quản lý.

Quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp tương đương với chức danh nghề nghiệp hạng I, có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38 và từ 4,40 đến 6,78; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38 và từ 4,40 đến 6,78.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 11-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 3568/UBND-STP về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

UBND thành phố đề nghị Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản của HĐND, UBND cấp huyện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý các văn bản trái pháp luật theo quy định. Giúp Chủ tịch UBND thành phố đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản thường xuyên, kịp thời.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang thuê, ở trọ làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và phân công trách nhiệm cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, rõ ràng, tạo điều kiện cho việc hỗ trợ được đến người lao động nhanh nhất và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, ngày 12-5, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Việc triển khai hỗ trợ phải bám sát quy định của Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg và Kế hoạch số 93/KH-UBND, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ theo trình tự, quy định; không để chồng chéo, chậm tiến độ. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và sự tham gia, giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố các cấp để triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch. 

Các chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ cho người lao động quay trở lại thị trường lao động được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2002/QĐTTg.

Các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ; thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thành phố.

Ban hành giá sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp

Ngày 12-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp do thành phố Đà Nẵng đầu tư.

Theo đó, mức giá sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh là 8.445 đồng/m2/năm và tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng là 9.116 đồng/m2/năm. Đơn giá sử dụng hạ tầng thanh toán theo phương thức trả hằng năm, chưa bao gồm thuế VAT.

Thời điểm áp dụng tiền sử dụng hạ tầng kể từ ngày 1/2/2022.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế thành phố hướng dẫn Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện việc thu nộp đầy đủ tiền sử dụng hạ tầng vào ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng trình UBND thành phố điều chỉnh đơn giá tiền sử dụng hạ tầng khi kết thúc thời gian ổn định 5 năm/1 lần. Đồng thời, chỉ đạo Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp đang thuê lại đất tại các khu công nghiệp do thành phố đầu tư triển khai thực hiện đơn giá tiền sử dụng hạ tầng theo Quyết định.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT