Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động và quản lý viên chức
Đăng ngày 13-05-2022 08:49

Ngày 9-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động và Quyết định số 1269/QĐ-UBND về Ủy quyền một số nội dung trong quản lý viên chức.

Cụ thể, Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được cho người sử dụng lao động (trừ nhà thầu).

Phạm vi ủy quyền là đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư (hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh) dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được cho người sử dụng lao động (trừ nhà thầu).

Phạm vi ủy quyền là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ngoài phạm vi ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Thời gian ủy quyền tính từ ngày Quyết định có hiệu lực đến ngày 30-6-2026.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về Ủy quyền một số nội dung trong quản lý viên chức.

Theo đó, thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ một số nội dung: Xem xét có ý kiến trước khi các đơn vị chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38 và từ 4,40 đến 0,78 (trừ viên chức giữ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố), chuyển đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc UBND thành phố quản lý; Quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp tương đương với chức danh nghề nghiệp hạng I, có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38 và từ 4,40 đến 6,78; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38 và từ 4,40 đến 6,78.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 31-12-2025.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về các công việc được ủy quyền; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện các công việc được ủy quyền; không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện các công việc được ủy quyền theo Quyết định.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT