Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Đăng ngày 12-05-2022 16:19

Ngày 11-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2568/UBND-STP về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thành phố thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản của HĐND, UBND cấp huyện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý các văn bản trái pháp luật theo kết luận kiểm tra của Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến bộ và chất lượng theo quy định.

Khi thực hiện công tác kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực được quy định tại Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật... Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện thông tin kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để kịp thời tổng hợp, nắm bắt và xử lý thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản giữa các cấp, ngành. Đảm bảo tuân thủ thời hạn xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại Điều 125 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT