35 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2022
Đăng ngày 11-05-2022 18:52

UBND thành phố ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 20-4-2022 phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2022 với tổng kinh phí 35 tỷ đồng.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện một chương trình, dự án như: nâng cấp Hệ thống email công vụ thành phố xxx@danang.gov.vn bảo đảm phân tải và xác thực SSO cho Hệ thống đăng nhập Chính quyền điện tử; mua thiết bị lọc thư rác Barracuda Security Gateway 400 cho hệ thống email công vụ thành phố theo mô hình Inbound, OutBound; nâng cấp, bổ sung chức năng Cổng Dịch vụ công thành phố; nâng cấp hệ thống quản lý khai báo và kiểm soát ra vào thành phố và kết nối với hệ thống Trung ương; tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số; tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin thành phố Đà Nẵng; thí điểm triển khai ứng dụng tự động phân loại văn bản; tập huấn hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng thực hiện nâng cấp ứng dụng quản lý F1, bổ sung phân hệ quản lý, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà/cơ sở du lịch; giám sát, vận hành các ứng dụng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố; nâng cấp cơ sở dữ liệu và phần mềm quan rlys nhà nước chuyên ngành Thông tin và Truyền thông - phân hệ cho lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản.

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng thực hiện thuê cổng kết nối trạm trung chuyển lưu lượng internet quốc gia; vận hành trạm phát sóng truyền hình mặt đất tại thôn Tà Lang - Giàn Bí, xã Hoà Bắc; vận hành và hỗ trợ người dùng đối với hệ thống lưu trú trực tuyến; duy trì hạ tầng đường truyền Internet cho Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố, bổ sung năng lực lưu trữ, tính toán cho Trung tâm dữ liệu. Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng chống Covid- 19.

Các sở, ban, ngành có nhiệm vụ thực hiện dự án nâng cấp cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành mình. Sở Công Thương thực hiện xây dựng Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Công Thương; xây dựng cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Công Thương (giai đoạn 2); xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ lưới điện trên nền GIS

Sở Nội vụ triển khai công tác khảo sát mức độ hài lòng theo Khung khảo sát được UBND thành phố phê duyệt; xây dựng tính năng đánh giá mức độ hài lòng trên thiết bị di động; xây dựng và nâng cấp phân hệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ các lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu theo Đề án được phê duyệt năm 2021; chuẩn hóa quy trình và triển khai cung cấp trực tuyến đối với dịch vụ sự nghiệp công (Giai đoạn 2). Đồng thời, thực hiện nâng cấp Hệ thống Quản lý hồ sơ CBCCVC, đánh giá kết quả làm việc; nâng cấp phân hệ lập hồ sơ điện tử, bổ sung phân hệ lập hồ sơ công việc điện tử đối với hồ sơ một cửa; nâng cấp phần mềm Lưu trữ lịch sử; số hóa dữ liệu thi đua - khen thưởng từ năm 2015 đến nay.

Sở Giao thông Vận tải xây dựng phần mềm quản lý thông tin và cung cấp dịch vụ, tiện ích cho hành khách đi xe buýt; ứng dụng chuyên ngành cấp phép giao thông vận tải theo hướng dịch vụ số. Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện nâng cấp Nền tảng quan trắc dùng chung thành phố; xây dựng phân hệ quản lý giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên Phần mềm cơ sở sữ liệu và quản lý nhà nước chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Thanh tra thành phố nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; mở rộng sử dụng cho các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể

UBND các quận, huyện triển khai chuyển đổi số cho các phường, xã. UBND huyện Hòa Vang triển khai lắp đặt cụm phát thanh IP trên địa bàn các xã; UBND quận Cẩm Lệ xây dựng hệ thống quản lý trật tự xây dựng quận; UBND quận Hải Châu thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai một tuyến phố kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì triển khai theo Danh mục bảo đảm tiến độ và chất lượng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí triển khai các chương trình, dự án. Đồng thời, tham mưu, đề xuất chương trình, dự án cần thiết, cấp thiết, cần nguồn kinh phí lớn nhưng không có trong Danh mục sử dụng nguồn kinh phí Đề án Chuyển đổi số để thực hiện (sử dụng vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025) hoặc thay thế cho chương trình, dự án đã được phê duyệt nhưng triển khai chậm. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công chủ trì có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định liên quan; lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai đủ năng lực; lập hồ sơ Đề cương dự toán chi tiết để thẩm định, phê duyệt trước ngày 30-6-2022; triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và kinh phí cấp cho mỗi chương trình, dự án; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0 và Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng; thực hiện thanh quyét toán chương trình, dự án theo đúng quy định; xây dụng quy chế duy trì và vận hành phần mềm/ứng dụng/hệ thống sau khi xây dựng để bảo đảm hiệu quả.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT