Số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đăng ngày 13-04-2022 06:38, Lượt xem: 2820

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31-3-2022 về việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng các mục tiêu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Kế hoạch đặt mục tiêu thực hiện số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ phát sinh mới theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và quy trình hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21-12-2021 về hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực đang được cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy được thực hiện số hóa đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, công tác số hóa, tổ chức lưu trữ, khai thác văn bản điện tử hoặc thông tin số đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ. Kết quả số hóa phản ánh đầy đủ nội dung quá trình giải quyết và kết quả giải quyết TTHC bản giấy và phải được xác thực của cá nhân hoặc cơ quan thực hiện số hóa bằng phương pháp ký số.

Việc triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC phải đảm bảo tính đồng bộ, khả năng kết nối liên thông, chia sẻ. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ, đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn, an ninh và tổ chức sử dụng hiệu quả kết quả giải quyết TTHC điện tử; bảo đảm kết quả giải quyết TTHC được lưu trữ dưới dạng số, bảo đảm xác thực, có giá trị pháp lý theo thời hạn quy định.

Theo đó, trong năm 2022, hoàn thành nâng cấp các hợp phần thuộc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Kho dữ liệu hồ sơ TTHC phục vụ việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương có cung cấp TTHC xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đúng quy định của Chính phủ, bộ, ngành liên quan. Hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định.

Năm 2023,  các sở, ban, ngành hoàn thành số hóa tối thiểu 70% kết quả giải quyết TTHC trong tổng số kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan, đơn vị quản lý. UBND các quận, huyện hoàn thành số hóa tối thiểu 60% kết quả giải quyết TTHC trong tổng số kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan, đơn vị quản lý. UBND phường, xã hoàn thành số hóa tối thiểu 55% kết quả giải quyết TTHC trong tổng số kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan, đơn vị quản lý.

Năm 2024, các sở, ban, ngành hoàn thành số hóa tăng thêm tối thiếu 20% kết quả giải quyết TTHC trong tổng số kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan, đơn vị quản lý để đảm bảo hoàn thành đạt tối thiếu 90%. UBND các quận, huyện hoàn thành số hóa tăng thêm tối thiếu 20% kết quả giải quyết TTHC trong tổng số kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan, đơn vị quản lý để đảm bảo hoàn thành đạt tối thiếu 80%. UBND phường, xã hoàn thành số hóa tăng thêm tối thiếu 20% kết quả giải quyết TTHC trong tổng số kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan, đơn vị quản lý để đảm bảo hoàn thành ít nhất 75%. Đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị hoàn thành số hóa toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực do cơ quan, đơn vị quản lý.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính như: nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử phục vụ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng Kho dữ liệu hồ sơ TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; rà soát khối lượng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cần số hóa, lưu trữ; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh mới; triển khai sé hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; rà soát chức năng, dữ liệu các hệ thống công nghệ thông tin khác đang được triển khai có liên quan đến việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo hạ tầng hoạt động cho các hệ thống phần mềm được xây dựng, nâng cấp mới; tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC của thành phố.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai; hướng dẫn thực hiện công tác số hóa. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp phần mềm Một của điện tử đáp ứng yêu cầu, quy định để số hóa kết quả giải quyết TTHC, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ xây dựng, duy trì và vận hành, quản lý Kho dữ liệu số hóa TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đảm bảo hạ tầng lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong số hóa kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hệ thống. Đồng thời, chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan sử dụng hệ thống Kho dữ liệu số hóa TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; chủ trì tuyên truyền, phổ biến thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC của thành phố.

Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan thực hiện số hóa và đơn vị có liên quan; hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tình hình, kết quả thực hiện, các vướng mắc phát sinh.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc rà soát, xây dựng danh sách các hồ sơ, tài liệu còn hiệu lực và thực hiện số hóa theo quy định. Thẩm định đối với danh mục kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực phải thực hiện số hóa, lưu trữ trước khi các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch số hóa chi tiết. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện số hóa kết quả TTHC còn hiệu lực, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan thực hiện số hóa; tổ chức triển khai thực các nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, trong đó bảo đảm thời gian hoàn thành việc số hóa kết quả TTHC còn hiệu lực theo đúng tiến độ của Kế hoạch. Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ triển khai việc số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC của thành phố. Hằng năm, căn cứ quy định pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao tại Kế hoạch, các cơ quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch và tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan để được bố trí kinh phí theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác