Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng
Đăng ngày 28-02-2022 16:01

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 27-1-2022 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; các văn bản hưởng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, về công tác PCTN nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác PCTN. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo nhiều hình thức đa dạng tới cán bộ và nhân dân; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật PCTN và các văn bản pháp luật về PCTN, các Nghị quyết, Chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về PCTN, Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”.

Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác tự giám sát, tự kiểm tra nội bộ, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm, như: đất đai, môi trường, tài nguyên, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức,... kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyên cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, gắn với thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về PCTN, phải gương mẫu, liêm khiết; nói đi đôi với làm, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08- QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Trung ương về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chông chạy chức, chạy quyền.

Để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về PCTN, UBND thành phố ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2021 đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện; tiến hành đánh giá; chấm điểm, xếp hạng về công tác PCTN năm 2021 đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện. Kết quả xếp hạng về công tác PCTN là một trong những tiêu chí quan trọng để UBND thành phố xem xét, đánh giá kết quả thi đua của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổi hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét, xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên yêu cầu; phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCTN theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng, triển khai các nội dung để phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật về PCTN, chú trọng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng (quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh); quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ; việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố về công tác cải cách hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCTN đối với tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo niên độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, Công ước của Liên Hợp quốc về PCTN; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Thực hiện thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo quy định. Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật về PCTN của các đơn vị.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND thành phố căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác