Dự án: Xây dựng CSDL và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu Tài nguyên và Môi trường thành phố
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 28

Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, khai thác, cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố; phục vụ cải cách hành chính, công khai thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Tổng mức đầu tư (tạm tính): 8.893.354.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, ba trăm năm mươi bốn ngàn đồng)

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

Hình thức đầu tư: Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Hình thức quản lý dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý dự án theo quy định (Trường hợp không đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án thì được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác