Nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
Đăng ngày 17-02-2022 20:55

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19-1-2022 về việc triển khai Chương trình hành động số 01-CTr/TU và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, với 14 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động số 01-CTr/TU và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND thành phố; nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tinh gọn, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVTD-19, sớm khôi phục đà tăng trường kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy nhanh và thực hiện thực chất, có hiệu quả tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh.

Ban hành và triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành du lịch trên 5 lĩnh vực về thị trường khách, sản phẩm du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực và đầu tư phát triển du lịch. Tập trung nghiên cứu xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành Trung tâm tài chính, các trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch với quy mô vừa và lớn; chú trọng sản phẩm đặc trung phục vụ đô thị, du lịch. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và chủ động xây dựng kịch bản phát triển cho những xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Có giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, gắn với chống thất thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách.

Triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thu hút đẩu tư có chọn lọc thông qua tổ chức các diễn đàn đầu tư, các hội nghị xúc tiến đầu tư với các thị trường trọng điểm nước ngoài. Triển khai có hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tài chính, các vấn đề liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố và Tổ công tác liên ngành về tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nghiêm quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030 và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng xác lập, phát huy vai trò, vị trí trung tâm của Đà Nẵng.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, từng bước hình thành hệ sinh thái sử dụng công nghệ số, kinh tế số phát triển, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới. Tăng cường hợp tác công tư đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng logictics, đóng vai trò kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Thực hiện đồng bộ, gắn kết giữa Đề án xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 với Đề án xây đựng Thành phố thông minh trong tổng thể Quy hoạch thành phố, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong đầu tư nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải, quan trắc, bảo vệ môi trường.

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; thực hiện tốt phúc lợi xã hội và an sinh xã hội. Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục - đào tạo; phát triển, sắp xếp hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Điều chỉnh và nâng cao chất lượng các nội dung chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” gắn với xây dựng văn minh đô thị.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến luợc cải cách tư pháp đến năm 2020 gắn với Chỉ thị 26- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Trên cơ sở quán triệt, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động số 01-CTr/TU và Chương trình hành động số 08- CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND thành phố, căn cứ những nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được phân công, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan trực thuộc UBND thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm thực hiện kịp thời và có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch.

Thủ trường các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thưc hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo UBND thành phố về tình hình triển khai thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ tri, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm (trước ngày 20 tháng 12) tổng hợp báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố việc tổ chức sơ kết sau 3 năm triển khai thực hiện và tổng kết sau 5 năm triển khai thực hiện.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT