Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội
Đăng ngày 20-01-2022 17:00

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8730/UBND-SNV ngày 27-12-2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng ngày 30-11-2021 về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt trong công chức, viên chức về nội dung Chỉ thị 11, tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 củaa Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trên cơ sở Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị,  các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính quyền phù hợp với cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quy định, chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Chỉ thị 11, tích cực phối hợp và thực hiện đầy đủ Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố, các sở, ngành với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị theo quy định của pháp luật. Thực hiện cơ chế đặt hàng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức giám sát, phản biện xã hội trực tiếp đối với các công trình, dự án có tác động, ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến phản biện hoặc góp ý trực tiếp của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với các dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính đối với những lĩnh vực có liên quan đến người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng thiết thực trong công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho chủ thể giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tiếp thu, giải trình các ý kiến sau giám sát và phản biện xã hội đối với chủ thể giám sát, phản biện theo quy định. Mặt khác, xem xét, tiếp thu giải quyết kịp thời các kiến nghị của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố qua các cuộc giám sát, tiếp xúc, đối thoại, qua nắm bắt tình hình nhân dân; tăng cường việc tổ chức đối thoại, tiếp công dân định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo quy định, tạo sự an dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào dự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT