Rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC
Đăng ngày 20-01-2022 15:30

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 4392/QĐ-UBND ngày 31-12-2021 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với yêu cầu hoạt động rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý và hợp pháp với lợi ích đơn giản hóa TTHC đạt được cao nhất.

Việc rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định hành chính, TTHC hoặc các yêu cầu, điều kiện tuân thủ TTHC rườm rà, phức tạp, chồng chéo, mâu thuẫn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đang gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 của thành phố; bảo đảm đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông TTHC.

Theo đó, đối với nội dung rà soát, đánh giá, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã được quyền lựa chọn những lĩnh vực có nhiều TTHC hoặc nhóm TTHC vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để tiến hành rà soát, đánh giá, nhưng phải đảm bảo rà soát, đánh giá ít nhất 50% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Thời gian các cơ quan, đơn vị hoàn thành báo cáo kết quả rà soát, đánh giá trước ngày 30-7-2022. UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC từ các cơ quan, đơn vị; trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt thông qua Phương án đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa TTHC năm 2022 và báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 cho Văn phòng Chính phủ trước ngày 30-8-2022.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, gửi về Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp, theo dõi; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng đảm bảo mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường, xã rà soát, đánh giá TTHC và gửi kết quả về UBND quận, huyện để tổng hợp chung trong báo cáo kết quả rà soát, đánh giá của UBND quận, huyện.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Trả lại kết quả rà soát, đánh giá TTHC cho các cơ quan, đơn vị và đề nghị thực hiện lại nếu công tác rà soát, đánh giá TTHC thực hiện không đạt mục tiêu đề ra hoặc mang tính hình thức, không đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31-10-2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất, tham mưu UBND thành phố kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT