Lịch tiếp công dân tháng 12/2021
Đăng ngày 01-12-2021 14:55

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2021 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 13 đơn vị tiếp công dân tại phòng Tiếp Công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng), cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 217.

Sở Tài chính:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 825 946.

Thanh tra thành phố:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ:   3 822 079.

Sở Nội vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 079.

Sở Tư pháp:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 822.

Sở Xây dựng:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 134.

Sở Giao thông Vận tải:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 683 677.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 810 113.

Sở Văn hóa và Thể thao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 886 761.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Thời gian tiếp công dân:

- Thời gian từ 8h00- 11h00 các ngày: 06, 13, 20 tháng 12 năm 2021.

- Thời gian từ 14h - 16h các ngày: 01, 03, 08, 15, 17, 22, 24 tháng 12 năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 23 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 821 064.

Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 01 và 15 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 823 479.

Sở Y tế:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 12 năm 2021. Tại tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố.

Số điện thoại liên hệ: 3 821 206.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 603.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT