Tập trung triển khai các nhiệm vụ phục hồi sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Đăng ngày 22-11-2021 20:52

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7410/UBND-SCT ngày 3-11-2021 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa; phương án phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tham mưu đề xuất UBND thành phố về việc mở lại các dịch vụ cần thiết để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế, căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Bộ Y tế, có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch COVID-19, xét nghiệm tầm soát tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung vừa bảo đảm duy trì sản xuất, kinh doanh vừa triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP. 

Mặt khác, xây dựng kế hoạch ưu tiên tổ chức tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian đến cho nhóm đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Căn cứ quy định của Bộ Y tế, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời nguồn cung cấp kit xét nghiệm để các doanh nghiệp đủ điểu kiện thực hiện xét nghiệm chủ động về vật tư y tế trong kiểm soát phòng, chống địch.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thống nhất các quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hóa, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân và vật tư, nguyên liêu sản xuất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động vận chuyển hàng hóa theo các quy định của Trung ương và UBND thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngay 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8-10-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19-7-2021 của UBND thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021. Thực hiện các giải pháp duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, tạm thời.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc việc tuyển dụng lao động; nâng cao năng lực cho sàn giao dịch việc làm, mở rộng nhiều kênh cung cấp thông tin thị trường lao động để kết nối người lao động với doanh nghiệp, nhất là tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm online, các phiên giao dịch việc làm lưu động. Tăng cường công tác dạy nghề, chuyển đổi ngành nghề cho người lao động theo các chính sách hiện hành của Trung ương và thành phố; sớm trình UBND thành phố Quyết định thay thế Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10-10-2016 của UBND thành phố Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng nâng mức hỗ trợ đào tạo cho phù hợp và mở rộng đối tượng để người lao động có cơ hội học nghề, chuyển đổi ngành nghề. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan hướng dẫn các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Ke hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan kịp thời có hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, gia hạn đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các cụm công nghiệp; đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để kịp thời phục hồi sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Sở Tài chính, trên cơ sở kết luận của Thường trực HĐND thành phố, chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND thành phố về hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng hậu kiểm đối với các thủ tục hành chính, cấp phép trong lĩnh vực môi trường trong thời gian dịch COVID-19, xem xét thực hiện cấp phép trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý kiến đồng thuận của cơ quan quản lý chuyên môn tại địa phương mà không phải tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ xây dựng nền tảng công nghệ số để tích hợp, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất mã QR code việc tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y tế, cấp luồng xanh... nhằm đảm bảo thông tin tập trung, chính thống, nhanh chóng, thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ làm việc trực tuyến, từ xa.

Sở Ngoại vụ, Công an thành phố phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, lao động nước ngoài được nhập cảnh và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung xây dựng và triển khai phương án sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động; bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch trong tình hình mới; phối hợp với cơ quan Y tế đế tiêm phòng vắc xin kịp thời cho người lao động tại các doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, xử lý, hậu kiểm công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý theo nội dung Công văn số 6765/UBND-SGTVT ngày 6-10-2021 của UBND thành phố về việc liên quan triến khai quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh. 

Các ở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả; kịp thời báo cáo đế xuất cấp chủ quản đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì triển khai công tác hướng dẫn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, triển khai việc tiêm phòng vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn (trừ khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung); phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và thống nhất phương án di chuyển của người lao động giữa các địa bàn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tạo điêu kiện thuận lợi khôi phục hoạt động sản xuât, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra, xử lý, hậu kiểm công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý theo nội dung Công văn số 6765/UBND-SGTVT ngày 6-10-2021 của UBND thành phố về việc liên quan triển khai quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT