Thúc đẩy phát triển nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, dịch vụ phục vụ người lao động
Đăng ngày 11-11-2021 10:43

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7299/UBND-SXD ngày 29-10-2021 giao các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở công nhân khu công nghiêp, các thiết chế văn hóa, dịch vụ phục vụ người lao động trong khu công nghiệp, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3822/BXD- QLN ngày 17-9-2021 về giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Cụ thể, yêu cầu sở, ngành, đơn vị chức năng tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25-1-2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội, Công văn số 2118/UBND-SXD ngày 24-3-2017 của UBND thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 3-4-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 7-3-2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 7621/KH-UBND ngày 19-11-2020 của Chủ tịch UBND thành phố về phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 11-5-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các sở, ngành, đơn vị chức năng có trách nhiệm tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đề xuất cơ chế, giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi về đất đai, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân thuê tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. 

UBND thành phố giao Sở Xây dựng điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021- 2030 để phù hợp với quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà công nhân, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao... trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động. Giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng thường xuyên rà soát, tổng hợp nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp hiện hữu và các khu công nghiệp dự kiến đầu tư xây dựng; gắn trách nhiệm đầu tư nhà ở công nhân với việc đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khi lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Liên đoàn Lao động thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Quyết định số 655/QĐ- TTg ngày 12-5-2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 4-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, bao gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục và các công trình văn hóa, thê thao, để phấn đấu từ năm 2026 trở đi, tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên trên địa bàn thành phố đều có thiết chế công đoàn.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT