Phát động phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn”
Đăng ngày 25-10-2021 10:08

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 7-10-2021 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố, với 5 nội dung thi đua chính, trong đó có nội dung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở”.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo sự phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Đồng thời, tập hợp và động viên sức mạnh của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Đào tạo, tập huấn, phổ biến cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai vể kỹ năng phòng, chống thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo thiên tai; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trong thiên tai.

Được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, đối tượng tham gia phong trào thi đua là tập thể, cá nhân tham gia công tác phòng chống thiên tai hoặc có lĩnh vực hoạt động liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, với 5 nội dung thi đua chính:

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo, kế hoạch, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai.

- Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của đơn vị được giao làm Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp; phấn đấu đạt tiêu chí: “Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu”.

- Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở”.

- Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

- Làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ Quỹ phòng chống thiên tai.

Triển khai từ năm 2021 đến năm 2025, phòng trào thi đua được chia làm 3 giai đoạn:

- Năm 2021-2022: tổ chức phát động phong trào thi đua, phổ biến tuyên truyền tài liệu phong trào thi đua tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và UBND các quận, huyện, xã, phường. Triển khai sâu rộng phong trào, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch. Phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến. Kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện. Đánh giá kết quả triển khai; khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào.

- Năm 2023-2025: iếp tục thực hiện phong trào thi đua theo các nội dung đã phát động. Bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Năm 2025: Tổ chức Tổng kết phong trào thi đua.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thàah phố; các cơ quan, tổ chức tham gia công tác phòng, chống thiên tai; UBND các quận, huyện, xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức đánh giá kết quả thi đua tại cơ quan, đơn vị vào tháng 12 hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực chuyên đề thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025; có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả phòng trào thi đua, báo cáo Ban Chi đạo phong trào thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố; tổng kết, đánh giá kết quà thực hiện Phong trào thi đua, đề xuất các hình thức khen thường phù hợp theo quy định và đăng ký nội dung thi đua cho năm tiếp theo.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 vào danh mục chuyên đề thi đua của thành phố; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định khen thường theo thẩm quyền.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trường sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; các cơ quan, tổ chức thám gia công tác phòng, chống thiên tai; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT