Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng”
Đăng ngày 07-06-2017 11:10

 A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

 2. Tên chủ đầu tư:  UBND thành phố Đà Nẵng

 3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 - Tên Bên mời thầu:  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

 - Tên gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

 - Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

 - Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí bố trí trong dự toán chi ngân sách năm 2017 tại Quyết định số 8476QĐ-UBND ngày 10-12-2017 của UBND thành phố Đà Nẵng và nguồn kinh phí hợp pháp của các cơ quan, đơn vị

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Hình thức nhận HSDT: Đầu thầu điện tử

- Thời gian nhận HSDT từ ngày: 05/06/2017 15:58 đến ngày: 15/06/2017 16:00

- Mua HSMT: Miễn phí

-  Địa điểm nhận HSDT: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời điểm mở thầu: 15/06/2017 16:30

- Địa điểm mở thầu: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT