Ban Nội chính Thành ủy

Địa chỉ: 295 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:          08051181

Trưởng Ban: Võ Công Chánh

1. Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng

Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ

1- Nghiên cứu, đề xuất

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

b) Chủ trì xây dựng các đề án, kế hoạch về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính thành phố: Công an, Toà án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Thanh tra, Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Sở Tư pháp và các cơ quan: Cục Kiểm lâm, Trung tâm Pháp y, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Tôn giáo, Đoàn Luật sư và Hội Luật gia thành phố.

d) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, trọng điểm dư luận đặc biệt quan tâm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2- Hướng dẫn, kiểm tra

a) Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

c) Thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành uỷ, tiến hành kiểm tra kết quả xử lý một số vụ việc, vụ án cụ thể dư luận đặc biệt quan tâm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

3- Thẩm định

Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

4- Tham gia về công tác cán bộ trong các cơ quan nội chính thành phố

a) Tham gia với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong các cơ quan nội chính thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố theo yêu cầu của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

b) Tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với các chức danh tư pháp trong các cơ quan nội chính thành phố gồm: phó thủ trưởng cơ quan điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao.

 2. Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Ban: gồm có Trưởng ban và 02 phó trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về mọi mặt hoạt động, điều hành toàn diện các mặt công tác của Ban. Các Phó Trưởng ban là những người giúp việc cho Trưởng ban, chịu trách nhiệm về công việc được Trưởng ban phân công phụ trách.

- Các phòng chuyên môn: Ban Nội chính Thành ủy có 03 phòng:

Văn phòng;

Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng;

Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính.

Mỗi phòng có trưởng phòng và các phó trưởng phòng, Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do lãnh đạo Ban Nội chính Thành uỷ quyết định bổ nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc cụ thể của từng phòng do lãnh đạo Ban Nội chính Thành uỷ quyết định.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT