Sở Xây dựng

Địa chỉ: Tầng 12, 13, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3822134 / Fax: 236. 3828587

Website: sxd.danang.gov.vn

Email: sxd@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng; là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tành phố Đà Nẵng, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Phùng Phú Phong
Điện thoại:  0236.3822905; Email: phongpp@danang.gov.vn

Phó giám đốc:

1. Phó giám đốc: Võ Tấn Hà

Điện thoại:  0236.3565524; Email: havt@danang.gov.vn

2. Phó giám đốc: Đinh Thế Vinh

Điện thoại:  0236.3822014; Email: vinhdt@danang.gov.vn

3. Phó giám đốc: Trần Văn Hoàng

Điện thoại:  0236.3822667; Email: hoangtv1@danang.gov.vn

4. Phó giám đốc: Lê Văn Tuấn

Điện thoại: 0236.3561694; Email: tuanlv@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL
(..@danang.gov.vn)

ĐIỆN THOẠI
(0236)

I

VĂN PHÒNG SỞ

1

Lê Hồng Thu

Chánh Văn phòng

thulh

0236.3822134

2

Nguyễn Hữu Quang

Phó Chánh Văn phòng

quangnh

0236.3561362

3

Nguyễn Văn Nhị Trình

Phó Chánh Văn phòng

trinhnvn

0236.3822134

II

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1

Lê Đức Yên

Trưởng phòng

yenld

0236.3562073

2

Trương Hoài Nam

Phó Trưởng phòng

namth1

0236.3565566

3

Nguyễn Văn Quốc

Phó Trưởng phòng

quocnv1

0236.3565566

III

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1

Nguyễn Hải Đường

Trưởng phòng

duongnh

0236.3822106

2

Trần Phước Hòa Bình

Phó Trưởng phòng

binhtph

0236.3822106

IV

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1

Trần Viết Dũng

Trưởng phòng

dungtv6

0236.3565538

2

Trần Phú Lịch

Phó Trưởng phòng

lichtp

0236.3565538

3

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Phó Trưởng phòng

quyenntl

0236.3565538

V

THANH TRA SỞ

         

1

Trần Văn Quảng

Phó Chánh Thanh tra

quangtv

0236.3561694

2

Châu Nhật Quang

Phó Chánh Thanh tra

quangcn

0236.3561694

VI

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1

Phạm Tăng Xuân Hòa

Trưởng phòng

hoaptx

0236.3826375

2

Trương Tiên Phong

Phó trưởng phòng

phongtt

0236.3826375

3

Lê An Duy

Phó trưởng phòng

duyla

0236.3826375

VII

QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

1

Trần Đình Khanh

Phó trưởng phòng

Phụ trách phòng

khanhtd1

0236.3565539

VIII

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

1

Nguyễn Quang Thuận

Trưởng phòng

thuannq

0236.3826779

2

Võ Công Trứ

Phó trưởng phòng

truvc

0236.3826779

3

Đặng Khánh An 

Phó trưởng phòng

andk

0236.3826375

Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng:  

1. Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 165 Trần Phú Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3871835.  Fax: 0236.3892995.

- Email: vqhxd@danang.gov.vn

- Phụ trách Viện: Nguyễn Phúc Thọ, email: thonp@danang.gov.vn

Nhiệm vụ của Viện Quy hoạch:

  - Nghiên cứu, khảo sát, điếu tra lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ do UBND thành phố và Sở Xây dựng giao;

  - Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của thành phố đã được Phê duyệt, tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố phương án quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp của thành phố;

  - Đảm nhận và thực hiện các dự án quy hoạch, thiết kế mẫu công trình theo đồ án quy hoạch được duỵệt và những công việc có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

  - Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp từ 35KV trồ xuống trong các khu dân cư;

  - Tư vấn đầu tư xây dựng cho công dân và tổ chức khi có yêu cầu.

 2. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 107 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3621925.  Fax: 0236.3621927.

- Email: tttvktxd@danang.gov.vn 

- Giám đốc: Trần Văn Nam, email: namtv2@danang.gov.vn

Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng có các nhiệm vụ :

- Tư vấn cho Sở Xây dựng về thẩm định thiết kế kỹ thuật và giám định chất lượng xây lắp công trình theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu các đề tài khoa học về phát triển ngành (bao gồm thiết kế, xây lắp, vật liệu xây dựng,…);

- Ngoài những nhiệm vụ tư vấn chung cho SởXây dựng để thực hiện chức năng QLNN, Trung tâm được thực hiện những hoạt động tư vấn cho cac cơ quan đơn vị có nhu cầu về tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình thiết kế quy hoạch, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thi công xây lắp, san xuất vật liệu, xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và đào tạo bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc về lĩnh vực xây dựng trong phạm vi pháp luât quy định.

3. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 109 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236. 3699889.  Fax: 0236.3699889.

- Email: ttkdclxd@danang.gov.vn  

- Giám đốc: Trần Thị Kim Huế, email: huettk@danang.gov.vn

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẳng có chức năng giúp cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, đánh giá kết luận về chất lượng sản phẩm xây đựng trên địa bàn thành phố Đà Nằng; Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:                                     

- Giúp thực hiện việc kiểm dịnh, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng, chất lượng thi công xây lắp; giám định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sàn phẩm xây dựng; kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng có nhu cầu sửa chữa cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý... nhằm phục vụ cho các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư và cho các tổ chức, cá nhân;

- Quản lý lao động, tài sản, tài chính của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng thành phố giao.

 

4. Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 27 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3891054.  Fax: 0236.3891054.

- Email: ctcvcx@danang.gov.vn  

- Giám đốc Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, email: diemntq@danang.gov.vn

Công ty có nhiệm vụ:

- Quản lý, bảo vệ, khai thác, bảo dưỡng, tu bổ hệ thống các công viên, vườn hoa, vườn ươm, đài tưởng niệm, tượng đài, đảo giao thông, dải phân làn đường; hệ thống cây xanh đường phố, cây bóng mát, cây chắn gió, cây cách ly, cây trong dải phân làn đường và các loại hình khác thuộc hệ thống công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phô.

- Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất và phục vụ nhu cầu phát triển hệ thông công viên, cây xanh công cộng của thành phổ, cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Tổ chức khai thác mặt bằng để tổ chức sự kiện, lễ hội và dịch vụ vui chơi, giải trí ở các khu vực thuộc đơn vị quản lý và các dịch vụ khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phổ và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

5. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 06 Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3.562 594.  Fax: 0236.3562594.

- Email: qlktn@danang.gov.vn  

- Giám đốc:  Trần Quang Triết  ,email: triettq@danang.gov.vn

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng có nhiệm vụ:

- Quản lý các loại nhà thuộc sở hữu nhà nước, có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích làm việc, sản xuất, kinh doanh và để trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Kiến nghị điều chỉnh, thu hồi và bố trí lại nhà dôi thừa thuộc sở hữu nhà nước hiện do các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng vào mục đích khác;

- Lập hợp đồng cho thuê nhà và thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân;

- Lập thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nhà nướcvà của UBND thành phố; theo dõi và đốc thu tiền bán nhà trả chậm theo quy định;

- Lập phương án phát triển, bảo dưỡng, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà và phá dỡ nhà bị hư hỏng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triên khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phối họp với các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về nhà trong phạm vi do Công ty quản lý;

- Xây dựng phương án phát triển, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà chung cư hoặc phá dỡ chung cư hư hỏng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được duyệt;

- Bố trí, sắp xếp, lập hợp đồng thuê nhà chung cư, thu tiền thuê nhà chung cư đối với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của UBND thành phố;

- Phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động của chung cư như: quản lý hành chính, an ninh, trật tự; dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, bảo quản tài sản chung trong phạm vi chung cư và các dịch vụ khác có liên quan;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhà chung cư theo đúng quy quy định; kiến nghị thu hồi, xử lý vi phạm đối với các trường hợp sang nhượng, cho thuê bất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan;

- Theo dõi, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, phát sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tranh chấp, khiếu nại về nhà chung cư theo quy định;

- Quản lý, sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính được giao cho Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và của UBND thành phố;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng giao thành phố giao.

6. Ban Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 66 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3822.779.  Fax: 0236.3565741.

- Email: bannghiatrang@danang.gov.vn

- Giám đốc Trần Văn Nam, email: namtv4@danang.gov.vn.

7. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 18 đường Hồ Nguyên Trừng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3621 530, Fax: 0236 3621 530  

Email: cttnxlnt@danang.gov.vn

Website: http//www.thoatnuocdanang.com

Giám đốc: Hà Văn Thành, email: thanhhv@danang.gov.vn

 Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải có nhiệm vụ:

- Quản lý, khai thác và vận hành toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống thu gom, các trạm xử lý nước thải;

- Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị, máy móc đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận hành an toàn, liên tục;

- Xây dựng kế hoạch, duy tu sửa chữa, nạo vét mương, cống đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị phát huy hiệu quả thoát nước;

- Kiểm tra ngập úng, tổ chức khơi thông thoát nước khi có mưa; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng;

- Quản lý, xử lý ô nhiễm, tạo cảnh quan kênh, mương thoát nước, hồ điều tiết;

- Quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước thải và môi trường không khí xung quanh các trạm xử lý nước thải;

- Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép đấu nối hệ thống xả nước thải của các tổ chức, hộ gia đình vào hệ thống thoát nước đô thị;

- Hướng dẫn việc sử dụng công trình thoát nước đô thị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra phát hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm đến hệ thống thoát nước;
- Thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải;

- Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, quản lý dự án đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải;

- Quản lý sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

8. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: Tầng 2, Tòa nhà làm việc các BQLDA & Các ĐVSN trực thuộc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3.663.696

- Email: ttqlhtdt@danang.gov.vn

- Phó giám đốc phụ trách Trung tâm: Ông Trần Văn Dũng, email: dungtv@danang.gov.vn.

- Phó giám đốc: Bà Mai Thị Thùy Linh, email: linhmtt@danang.gov.vn./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT