Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở
Đăng ngày 26-02-2024 11:41, Lượt xem: 257

Ngày 19-2, Thành ủy Đà Nẵng ban hành kế hoạch số 189 -KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của y tế cơ sở với quan điểm: “Y tế cơ sở là nền tảng; phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở; xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp, gần dân”. 

Thực hiện hiệu quả việc đổi mới, phát triển, hoàn thiện, củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn thành phố phù hợp với yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân; tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân.

Đồng thời, xác định cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là người đứng đầu trong công tác y tế cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho y tế cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với các nhiệm vụ: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu; Sơ cấp cứu, khám chữa bệnh; Quản lý sức khoẻ cá nhân và bệnh không lây nhiễm; Phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khoẻ Nhân dân thông qua các chương trình y tế công cộng, công tác dân số, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ thường xuyên ngay tại cộng đồng; tăng cường, đẩy mạnh bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là tại các khu công nghiệp, vùng xa trung tâm thành phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ngành y tế trong việc nêu cao trách nhiệm đối với hoạt động của y tế cơ sở thuộc phạm vi phụ trách.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW tại các địa phương, đơn vị bằng các hình thức phù hợp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe toàn dân.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời cụ thể hóa thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống y tế cơ sở. Lồng ghép chỉ tiêu về y tế cơ sở và các chỉ tiêu liên quan đến sức khỏe, y tế trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, trung hạn và dài hạn của thành phố.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về y tế cơ sở và bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm. Bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Xây dựng cơ chế, chính sách về khuyến khích y tế tư nhân, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và kết nối với y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe cá nhân.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở, các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở bao gồm: Trạm y tế phường, xã; trung tâm y tế quận, huyện; y tế trường học, y tế cơ quan, y tế của các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và y tế khu công nghiệp, khu công nghệ cao...

Hoạt động của trạm y tế phường, xã phải gắn với quản lý toàn diện sức khỏe cá nhân; quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; kết hợp quân y và dân y; gắn với y tế trường học.

Đổi mới mô hình tổ chức trạm y tế phường, xã theo quy mô dân số, không nhất thiết phải theo địa giới hành chính tại các phường, xã có mật độ dân cư cao và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao phù hợp với nhu cầu y tế và chăm sóc sức khỏe. Tổ chức và hoạt động của trạm y tế phù hợp với quy mô, cơ cấu dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận của người dân. Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao căn cứ quy mô lao động, điều kiện thực tiễn và nhu cầu để thành lập cơ sở y tế phù hợp.

Tăng cường thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích xã hội hóa trên lĩnh vực y tế, trong đó chú trọng phát huy vai trò của y tế cơ sở tư nhân trong việc tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và kết nối với y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe cá nhân gắn với việc kiểm tra, giám sát trong công tác chuyên môn.

Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách theo hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tăng chi cho y tế cơ sở dựa trên kết quả hoạt động và điều kiện thực tiễn; áp dụng phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản; chi trả theo hướng khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, quản lý sức khoẻ dân cư tại cộng đồng.

Tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm. Hoàn thiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế. Nghiên cứu tiếp tục tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của Nhân dân; từng bước mở rộng danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả phù hợp với mức đóng.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, các quận, huyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, đào tạo về y học gia đình để triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Phấn đấu đến năm 2025 (sớm hơn 05 năm so với Chỉ thị số 25-CT/TW), tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số (kể cả lực lượng vũ trang và thân nhân); trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chỉ trả; trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khoẻ ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn dân và duy trì bền vững kết quả các chỉ tiêu này đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2027, 100% phường, xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và duy trì bền vững kết quả này đến năm 2030.

Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyển chuyên môn linh hoạt. Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ; đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, biển, đảo.

Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện đồng bộ Đề án phát triển y tế thông minh từ tuyến thành phố đến phường, xã; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai ứng dụng các dịch vụ, giải pháp số trong lĩnh vực y tế để quản lý dữ liệu về y tế, tăng cường các hoạt động hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa, sử dụng bệnh án điện tử, không sử dụng phim nhựa trong chẩn đoán hình ảnh, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý sức khỏe người dân, phòng chống dịch bệnh.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

 
You do not have the roles required to access this portlet.