Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế
Đăng ngày 22-02-2024 18:02, Lượt xem: 115

Ngày 22-2, Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có buổi làm việc với Sở Y tế về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Duy Minh chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Trần Thanh Thủy cho biết, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị y tế công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và tinh giản biên chế được Sở Y tế thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành nói riêng và thành phố nói chung.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Trần Thanh Thủy báo cáo tại buổi làm việc

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, và 7 năm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, hệ thống y tế công lập thành phố đã tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Hoàn thành vượt mục tiêu đến năm 2021 tinh gọn 10% đơn vị sự nghiệp trực thuộc và tinh giản 10% biên chế theo yêu cầu của các Nghị quyết; đồng thời, tiếp tục hướng đến năm 2025, 2030 thực hiện có hiệu quả theo lộ trình, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Hiện nay, Sở Y tế thành phố trực tiếp quản lý toàn diện 2 cơ quan hành chính, gồm cơ quan Sở Y tế và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình; 24 đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc, bao gồm 11 bệnh viện, 5 đơn vị khối dự phòng, 7 Trung tâm y tế các quận huyện và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Như vậy, so với thời điểm cuối năm 2015, số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế giảm 18,5% (giảm 5 đơn vị sự nghiệp); đồng thời bổ sung 1 đơn vị sự nghiệp từ Bộ Giao thông vận tải chuyển sang Sở Y tế quản lý.

Tính đến hết năm 2021, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện cơ chế tự chủ, toàn ngành y tế đã tinh giản được gần 3.500 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, nổi bật là việc hợp nhất 5 trung tâm y tế thuộc lĩnh vực dự phòng và chuyên ngành tuyến thành phố đã tinh giản được 29 chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao từ nguồn ngân sách nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hiện nay. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện đồng bộ hơn trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuyên môn ở công tác dự phòng và kiểm soát bệnh tật. Đây là sự thay đổi phù hợp với xu hướng hội nhập trong khu vực và quốc tế.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị công lập đã bước đầu giúp các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực và tài chính có hiệu quả; huy động được nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế xã hội, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập từng bước được hoàn thiện và nâng cao thông qua việc tích cực xây dựng, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, cơ chế quản lý, sử dụng nguồn tài chính. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã từng bước chủ động tổ chức sắp xếp lại nhân sự. Nhiều đơn vị đã đảm bảo tổ chức tinh gọn, hiệu quả, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động gắn với trách nhiệm và hiệu quả công tác của người lao động; chủ động quyết định các giải pháp để nâng cao chất lượng lao động và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Trần Thanh Thủy cho rằng, thời gian qua, mặc dù các cấp từ trung ương đến địa phương đã có nhiều nỗ lực để giải phóng các điểm nghẽn về cơ chế chính sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và y tế nói riêng, nhưng các mấu chốt trong công tác tài chính và nhân lực thực sự vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; công tác đổi mới phương thức quản lý của các đơn vị sự nghiệp chưa mạnh mẽ, chưa thực sự nâng cao năng lực quản trị để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ y tế như kỳ vọng. Về cơ bản, các đơn vị sự nghiệp y tế địa phương đã đáp ứng cơ bản về chăm sóc sức khoẻ cho người dân nhưng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu chất lượng cao của xã hội.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh đánh giá, trong thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW, bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan; qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh đề nghị Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát, trong đó nêu rõ những kiến nghị, đề xuất đối với các cấp bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tế triển khai tại địa phương.

Nhấn mạnh về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến năm 2030, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị Sở Y tế, trong thời gian đến, quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm đảm bảo nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác