Nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư
Đăng ngày 07-02-2023 10:13, Lượt xem: 652

Ngày 26-12-2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 21-12-2022 về nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW trên địa bàn thành phố.

Theo Chỉ thị số 18-CT/TW, để tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội; (2) Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; (3) MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; (4) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 18 và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở đó, Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng và ban hành kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 18CT/TW bằng hình thức phù hợp. Có thể lồng ghép vào việc triển khai quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị khác phù hợp. Xác định những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Thời gian hoàn thành trong quý I/2023.

Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 18-CT/TW, đối với nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội: Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đơn vị kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam định kỳ báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội cho hội đồng nhân dân cùng cấp thảo luận, có ý kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Đối với cấp quận, phường không tổ chức hội đồng nhân dân thì báo cáo cấp ủy cùng cấp cho ý kiến chỉ đạo.

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội); trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát; cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; chế tài xử lý tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân.

Quy định kinh phí bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát thực hiện kiên nghị của cử tri và Nhân dân; dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đẩu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Phát huy vai trò chủ trì, tính chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ Nam các cấp; tăng cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, bản lĩnh, nghiệp ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Có cơ chế động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên các tổ chức thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong công tác này.

Trong công tác tuyên truyền, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của địa phương, đơn vị bằng các hình thức phù hợp (trên các phương tiện thông tin, cổ động trực quan...). Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW ở địa phương, đơn vị; chú trọng những nhiệm vụ cụ thể được xác định trong Chỉ thị số 18-CT/TW. Có thể lồng ghép cùng với các nội dung, nghị quyết khác.

Các cơ quan báo, đài của thành phố tuyên truyền nội dung của Chỉ thị số 18CT/TW, tập trung vào ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác