Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Đăng ngày 23-05-2022 16:43

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 4-5-2022 ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Chương trình hành động nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để UBND các cấp, các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 45- KH/TU của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 25-2-2022 của UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, chỉnh, đốn đảng và Nghị quyết số 30/NQ-CP kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ; xem đây là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, nhiệm vụ chính được đặt ra là tổ chửc nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngữ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định các quy định do UBND thành phố ban hành, thống nhất giữa quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham những, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo đài; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và Nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBNĐ thành phố, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình này. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Chương trình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, trực tiếp chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm, trong đó phải thể hiện bằng các giải pháp, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo UBND thành phố trong tháng 5-2022, đồng thời gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp. Đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch theo Kế hoạch số 38/KH-UBND thì rà soát, bổ sung những nội dung cho phù hợp Chương trình này.

Thủ truởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình này và Chương trình của từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm trước ngày 10-12 báo cáo kết quả thực hiện gửi Chủ tịch UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối họp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 3796/QĐ- UBND ngày 26-11-2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triên khai thực hiện Chương trình này và kiến nghị UBND thành phố các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động này trình UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tông hợp theo quy định.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu việc xây dựng, kiểm soát việc bản hành văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành; tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất.

Tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Kết luận, số 80- KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

UBND thành phố giao Công an thành phố, Cơ quan Quân sự thành phố chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Xử lý nghiêm đối với những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc; có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái. Tập trung điều tra, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận và Nhân dân quan tâm.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Hội Nhà báo thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản,thông tin điện tử trên địa bàn thành phố, hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài địa phương, Cổng thông tin điên tử thành phố, Trang thông tin điện tử sở, ngành, địa phương mở chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục về xây dựng chỉnh đốn Đảng và bố trí thời gian, thời lượng, chương trình thích đáng, nội dung phù hợp để tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 30/NQ-CP, kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư và các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế.

UBND thành phố cũng giao Thanh tra thành phố phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU và Chương trình hành động này về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm soát chặt chẽ tài sản nhà nước và tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT