Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp uỷ các cấp
Đăng ngày 07-04-2021 07:33

Chiều 6-4, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành uỷ với Quận uỷ Cẩm Lệ về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ quận. Cùng dự có Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận uỷ Cẩm Lệ Phan Thị Thuý Linh cho biết, ngay sau khi Thành uỷ Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Quận uỷ và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch 17-KH/TU và Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Quận ủy.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện được lồng ghép kết hợp với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương, Thành ủy. Những mô hình, cách làm mới, sáng tạo của Quận ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đã tạo hiệu ứng, sức lan tỏa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành uỷ với Quận uỷ Cẩm Lệ

Ban Thường vụ Quận uỷ đã xây dựng Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); rà soát, bổ sung, hoàn thiện về tổ chức bộ máy để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017-2025”, kịp thời ban hành, sửa đổi bổ sung các quy định công tác cán bộ theo quy định và phân cấp; thực hiện tốt việc khắc phục, sửa chữa những tồn tại đối với một số trường hợp trong công tác cán bộ trước đây; công tác nhân sự của đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bí thư Quận uỷ Cẩm Lệ Phan Thị Thuý Linh báo cáo tại buổi làm việc

Xác định công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nắm tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật 7 đảng viên vi phạm; tiến hành giám sát 8 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhận thức và ý thức hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ quận đến cơ sở về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có sự chuyển biến tích cực. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được chú trọng.

Cùng với đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngày càng được chú trọng, thực hiện tốt. Từ năm 2016 đến 2020, lãnh đạo UBND quận đã tiếp 2.132 lượt công dân, ban hành 2.132 văn bản thông báo kết quả tiếp dân; tiếp nhận giải quyết 1325/1392 (đạt 95%) đơn thư thuộc thẩm quyền; số lượng đơn chậm trả lời so với thời gian quy định vẫn còn nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ. Ngoài ra, lãnh đạo UBND quận chủ động tiếp dân, đối thoại với các hộ khiếu kiện tại khu vực Cồn Dầu, Trung Lương.

Nhìn chung, nhận thức và hành động của hệ thống chính trị được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, tập trung vào giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức nghề nghiệp được chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ, cấp uỷ các cấp quận Cẩm Lệ thời gian qua đã tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ quận vững mạnh; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Quận uỷ hoàn thiện báo cáo trên tinh thần nhìn nhận, đánh giá sâu hơn về các mặt hạn chế còn tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Triển khai nhiệm vụ thời gian đến, Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban Thường vụ Quận uỷ Cẩm Lệ khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong năm 2021 phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của địa phương, nhằm đảm bảo việc tổ chức triển khai trên thực tế đạt kết quả cao. “Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) phải được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp uỷ các cấp, cần tiếp tục kiên trì thực hiện”, Bí thư Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Theo Bí thư Thành uỷ, trong điều kiện thành phố chuẩn bị tổ chức mô hình chính quyền đô thị, yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò rất quan trọng. Do vậy, đề nghị quận Cẩm Lệ đi đầu, tiên phong thực hiện chủ trương đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là về đạo đức công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, qua đó sắp xếp lại bộ máy cho phù với tình hình hiện nay.

Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Quận uỷ và các cấp uỷ trực thuộc cho phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền đô thị, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ; tiếp tục tăng cường làm tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là trong công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của công dân.

Trước mắt, tập trung làm tốt việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, với một số chủ đề phù hợp với tình hình thực tiễn và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, quan tâm, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT