ENGLISH | JAPANESE

Đăng ký chỉ tiêu nghề

- Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Cơ sở dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề đúng theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Lao động- TB&XH, Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 và nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Dạy nghề.
Bước 3: Phòng Dạy nghề nghiên cứu hồ sơ và tiến hành kiểm tra thẩm định hồ sơ tại cơ sở, lập biên bản thẩm định theo đúng các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH và Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề.
Bước 4: Phòng Dạy nghề căn cứ hồ sơ của cơ sở dạy nghề; căn cứ biên bản kiểm tra thẩm định:
+ Nếu cơ sở dạy nghề không đủ tiêu chuẩn thì Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở có Công văn trả lời không đủ điều kiện để trình UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho cơ sở.
+ Nếu cơ sở đủ tiêu chuẩn thì Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề theo quy định.
Bước 5: Phòng Dạy nghề chuyển Công văn thông báo phê duyệt chỉ tiêu tuyển học nghề cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cơ sở dạy nghề khi đến thời gian hẹn

- Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Thành phần hồ sơ:
Tờ trình đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề;
Báo cáo giáo viên, giảng viên quy đổi;
Báo cáo học sinh, sinh viên học nghề quy đổi;
Báo cáo cơ sở vật chất;
Biểu đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.
- Số lượng hồ sơ: 02  (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc;
Trong đó:Sở: 15 ngày làm việc; UBND thành phố: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

- Kết quả thực hiện:

Văn bản chấp thuận:

- Lệ phí:

Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Biểu số 1: Báo cáo giáo viên, giảng viên quy đổi;
Biểu số 2: Báo cáo học sinh, sinh viên học nghề quy đổi;
Biểu số 3: Báo cáo cơ sở vật chất;
Biểu số 4: Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Không có

- Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 468/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Lao động-TB&XH về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007;
Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục
      

 

Mẫu đơn:

Biểu số 1: Báo cáo giáo viên, giảng viên quy đổi;
Biểu số 2: Báo cáo học sinh, sinh viên học nghề quy đổi;
Biểu số 3: Báo cáo cơ sở vật chất;
Biểu số 4: Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề.

 

Thông tin tổ một cửa

            Địa chỉ: 342 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng.

            Điện thoại: (84.511) 827616 - Fax: (84.511) 822957
            Email: sldtbxh@danang.gov.vn

            Website: ldtbxh.danang.gov.vn

Cổng TTĐT Tp Đà Nẵng