ENGLISH | JAPANESE

Dịch vụ Công trực tuyến Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
                   THÔNG TIN TỔ MỘT CỬA
   
Địa chỉ: 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (84.511) 827616 - Fax: (84.511) 822957 Email: sldtbxh@danang.gov.vn
Website: www.ldtbxh.danang.gov.vn

 
 • Đăng ký thỏa ước lao động
 • Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Sở LĐ-TB&XH;
  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;
  Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH nghiên cứu nội dung Thỏa ước lao động tập thể của đơn vị. Trường hợp nội dung Thỏa ước lao động tập thể không đúng các quy định của pháp luật lao động thì Trưởng phòng phê duyệt vào phiếu thẩm định hồ sơ chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại doanh nghiệp sửa đổi cho đúng các quy định của pháp luật lao động. Trường hợp Thỏa ước lao động tập thể hợp lệ, Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH ghi giấy xác nhận đăng ký Thỏa ước lao động tập thể và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp;
  Bước 4: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho doanh nghiệp.
 • Đăng ký làm thêm giờ
 • Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Sở LĐ-TB&XH;
  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;
  Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH nghiên cứu hồ sơ đăng ký làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm của đơn vị. Trường hợp hồ sơ đăng ký làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm không đúng các quy định của pháp luật lao động thì Trưởng phòng phê duyệt vào phiếu thẩm định chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại doanh nghiệp sửa đổi cho đúng các quy định của pháp luật lao động;
  Bước 4: Phòng tham mưu cho lãnh đạo Sở có văn bản trình Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm;
  Bước 5: Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp khi đến thời gian hẹn.
 • Đăng ký chỉ tiêu nghề
 • Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Cơ sở dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề đúng theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Lao động- TB&XH, Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 và nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Dạy nghề.
  Bước 3: Phòng Dạy nghề nghiên cứu hồ sơ và tiến hành kiểm tra thẩm định hồ sơ tại cơ sở, lập biên bản thẩm định theo đúng các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH và Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề.
  Bước 4: Phòng Dạy nghề căn cứ hồ sơ của cơ sở dạy nghề; căn cứ biên bản kiểm tra thẩm định:
  + Nếu cơ sở dạy nghề không đủ tiêu chuẩn thì Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở có Công văn trả lời không đủ điều kiện để trình UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho cơ sở.
  + Nếu cơ sở đủ tiêu chuẩn thì Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề theo quy định.
  Bước 5: Phòng Dạy nghề chuyển Công văn thông báo phê duyệt chỉ tiêu tuyển học nghề cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cơ sở dạy nghề khi đến thời gian hẹn.
 • Đăng ký cấp sổ lao động
 • Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Người lao động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Sở LĐ-TB&XH;
  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Việc làm - An toàn lao động;
  Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp sổ lao động cho người lao động;
  Bước 4: Phòng Việc làm - An toàn lao động chuyển sổ lao động cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người lao động khi đến thời gian hẹn.
 • Cấp gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
 • Trình tự thực hiện:
  Các doanh nghiệp làm đơn và hồ sơ theo hướng dẫn đăng ký cấp mới hoặc gia hạn giấy phép hoạt động tại bộ phận một cửa Sở LĐTBXH.
  Bộ phận một cửa sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp giới thiệu việc làm, xác nhận đầy đủ thủ tục theo qui định, sẽ thực hiện:
  + Vào sổ theo dõi
  + Viết giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp
  + Chuyển hồ sơ về P. Việc làm – An toàn lao động.
  Phòng Việc làm – An toàn lao động tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu trình lãnh đạo Sở ký cấp giấy phép giới thiệu việc làm.
  Lãnh đạo Sở xem xét và ký giấy phép.
  Bộ phận một cửa nhận lại hồ sơ và trả theo phiếu hẹn.
 • Thông báo việc Chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn
 • Trình tự thực hiện:
  - Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Sở LĐ-TB&XH;
  - Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Việc làm - An toàn lao động;
  - Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp gia hạng Giấy phép hoạt động Giới thiệu việc làm;
  - Bước 4: Bộ phận TN&TKQ thông báo cho Doanh nghiệp đến nhận kết quả;
  - Bước 5: Doanh nghiệp đến nộp lệ phí theo quy định (tại Phòng Việc làm - An toàn lao động) và nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ.
 • Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm
 • Trình tự thực hiện:
  Các doanh nghiệp làm đơn và hồ sơ theo hướng dẫn đăng ký cấp mới hoặc gia hạn giấy phép hoạt động tại bộ phận một cửa Sở LĐTBXH.
  Bộ phận một cửa sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp giới thiệu việc làm, xác nhận đầy đủ thủ tục theo qui định, sẽ thực hiện:
  + Vào sổ theo dõi
  + Viết giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp
  + Chuyển hồ sơ về P. Việc làm – An toàn lao động.
  Phòng Việc làm – An toàn lao động tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu trình lãnh đạo Sở ký cấp giấy phép giới thiệu việc làm.
  Lãnh đạo Sở xem xét và ký giấy phép.
  Bộ phận một cửa nhận lại hồ sơ và trả theo phiếu hẹn.
 • Báo cáo việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động
 • Trình tự thực hiện:
  Bộ phận một cửa sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, xác nhận đầy đủ thủ tục theo qui định, sẽ thực hiện:
  + Vào sổ theo dõi.
  + Viết giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.
  + Chuyển hồ sơ về P. Việc làm – An toàn lao động.
  Phòng Việc làm – An toàn lao động tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, tiến hành kiểm tra hồ sơ khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và lưu hồ sơ theo dõi.
  Khâu trả kết quả tại bộ phận một cửa không thực hiện, chỉ lưu để biết và thông báo cho doanh nghiệp đã tiếp nhận hồ sơ thông báo.
 • Thẩm định điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc để UBND xem xét quyết định
 • Trình tự thực hiện:
  Doanh nghiệp có công văn đề nghị tạm dừng đóng BHXH tại bộ phận một cửa của Sở LĐ – TB và XH.
  Bộ phận một cửa sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của của doanh nghiệp, xác nhận đầy đủ thủ tục theo qui định, sẽ thực hiện:
  + Vào sổ theo dõi
  + Viết giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp
  + Chuyển hồ sơ về Phòng Lao động – Tiền lương – BHXH để xử lý.
  Phòng Lao động – Tiền lương – BHXH (LĐ – TL - BHXH) tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa kiểm tra, thẩm định nội dung thoả điều kiện cho phép tạm dừng của doanh nghiệp, nếu thỏa mãn sẽ thực hiện:
  + Lập biên bản trình Lãnh đạo Sở
  + Dự thảo VB trình LĐ UB thành phố phê duyệt.
  Bộ phận một cửa nhận kết quả từ phòng LĐ – TL - BHXH trả kết quả cho doanh nghiệp.
 
Số lượt truy cập :   8230843
Liên kết website