Tóm tắt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013, nội dung tóm tắt như sau:

ĐIỂM NHẤN KIẾN TRÚC
TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI
QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ - ĐÔ THỊ