ENGLISH | JAPANESE

Chính quyền Thông tin chỉ đạo, điều hành

Ngừng thu Quỹ quốc phòng an ninh năm 2017

UBND thành phố vừa có văn bản giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã ngừng thu Quỹ quốc phòng an ninh năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Về xử lý đối với số đã thu từ đầu năm 2017 cho đến nay, UBND Tp chỉ đạo như sau: Trường hợp UBND phường, xã đã nộp số thu quỹ vào ngân sách thành phố, đề nghị UBND quận huyện tổng hợp số thu nộp ngân sách của từng phường, gửi Sở Tài chính. Trên cơ sở đó, giao Sở Tài chính kiểm tra, làm thủ tục thoái thu ngân sách thành phố hoàn trả số tiền đã nộp lại cho UBND phường, xã; đồng thời đề nghị UBND phường, xã thu hồi số tiền đã trích 20% để lại chi phí phục vụ công tác thu. Trên cơ sở số tiền được hoàn trả và số 20% thu hồi, UBND phường xã tổ chức giao Tổ dân phố thực hiện hoàn trả lại cho dân theo mức thu mà Tổ dân phố đã thu.

Trường hợp, UBND phường xã chưa nộp vào ngân sách thành phố số tiền thu quỹ, đề nghị UBND phường xã tổ chức hoàn trả lại cho dân theo mức thu thực hiện.

HIỀN TRANG

Tin Sở ngành
Tin Quận, Huyện