ENGLISH | JAPANESE

Chính quyền Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thành ủy Đà Nẵng vừa ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạothực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Để cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được hưởng ứng, có sức lan toả rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, đó là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xây dựng gia đình văn hoá; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Cùng với đó, Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận, bảo đảm cơ chế và điều kiện để Mặt trận cùng cấp triển khai cuộc vận động, nhất là ở cấp xã và khu dân cư. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các địa phương. Đây là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả nhiệm kỳ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm điểm ở một số khu dân cư về công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân; xây dựng điểm các mô hình thực hiện Cuộc vận động, qua đó rút kinh nghiệm và nhân rộng trên toàn địa bàn quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TU, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và Đề án thực hiện chương trình “thành phố 4 an” đến năm 2010.

Các ngành chức năng thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua, tránh chồng chéo; các sở, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận các cấp triển khai sâu rộng cuộc vận động đến các xã, phường và khu dân cư.

Đảng đoàn UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông qua Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn Mặt trận các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp, nguồn lực… nhằm phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm cho mỗi người dân tự ý thức về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm và hành động để ủng hộ và tự giác, tích cực tham gia cuộc vận động… tập trung xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các mô hình tự quản của khu dân cư, các điển hình trong thực hiện cuộc vận động, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ trong xã hội.

Các đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn và ban lãnh đạo các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo tinh thần Chỉ thị này và chương trình thành phố 4 an. Gắn các phong trào thi đua của tổ chức với việc thực hiện nội dung cuộc vận động. Trên cơ sở chủ trì hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, mỗi tổ chức đảm nhận những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động…

HIỀN TRANG

Tin Sở ngành
Tin Quận, Huyện